The remote server returned an error: (404) Not Found. سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس > خانه
چهارشنبه 26 شهريور 1393
 
بسته پیشنهادی روز
تولید پرلیت
گرچه بیشتر مصارف پرلیت در حالت منبسط شده آن می باشد، ولی گاهی اوقات از پرلیت خام نیز بسته به مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن استفاده می  (ادامه ...)


Tabriz Petrolium of Aras Free Zone
تولیدی
1389
پالايش نفت خام
0411-5531312-14-09141156953-09